හිටපු ජනපති මහින්දත් ඒකාබද්ධයේ නායකයින් කැඳවයි - Hiru News 14-02-18