ඇලෝසියස් සහ පලිසේනගේ ඇප ඉල්ලීමට අද ලැබුණු නියෝගය - Hiru News 10-02-18