පොලිසියට බිය වී පලාගිය සැකකරුවෙකු දියේ ගිලි මරුට - Hiru News 15-04-18