සන්ධාන මහලේකම්ගෙන් යළි කැබිනට් සංශෝධනයක් ගැන ඉඟි - Hiru News 12-03-18