හිටපු ජනපති මහනුවරදී සර්ව ආගමික නායකයින් හමුවෙයි - Hiru News 10-03-18