රටේ ගැටලු විසඳීමට කැපවී කටයුතු කරන බව අගමැති කියයි - Hiru News 15-04-18