ඝාතන සහ අපරාධ දිනෙන් දින ඉහළ යන බව හිටපු ජනපති කියයි - Hiru News 10-07-18