අගමැති ධුරය ඒකාබද්ධයට දිය යුතු බව ගම්මන්පිළ කියයි - Hiru News 13-02-18