ගායන ශිල්පිනී ප්‍රියානි ජයසිංහගේ සැමියා රිමාන්ඩ් - Hiru News 11-07-18