හිටපු ජනපති අගමැති කිරීමේ සැලැස්මක් ගැන වාසු කියයි - Hiru News 11-07-18