කොටහේනේ වෙඩි තැබීම පිටරට සිට මෙහෙයවූවාදැයි සැකයක් - Hiru News 09-03-18