ආණ්ඩුව තුළ තවමත් රැඳී සිටින හේතුව ඇමති අමරවීර පහදයි - Hiru News 16-04-18