අධිවේගී මාර්ගවල වේගය මනින නව කැමරා පද්ධතියක් අද සිට - Hiru News 15-02-18