යුද සමය ගැන ජනපතිගේ නව යෝජනාවලියක් ජගත් මහා මණ්ඩලයට - Hiru News 15-09-18