යුරෝපා පාර්ලිමේන්තුවේ අසාදු ලේඛණයකට ශ්‍රී ලංකාවත් - Hiru News 10-02-18