ඒකාබද්ධ විපක්ෂයට ස්ථීර ප්‍රතිපත්තියක් නෑ - ඇමති අකිල - Hiru News 14-06-18