නිය ආලේපන ගල්වා තිබීම ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමට බාධාවක් ද Hiru News 11-02-18