විපක්ෂ නායක ධුරය වෙනස් කළ නොහැකි බව කතානායකවරයා කියයි - Hiru News 11-08-18 Sinhala Sri Lankan: Thrimana TV
විපක්ෂ නායක ධුරය වෙනස් කළ නොහැකි බව කතානායකවරයා කියයි - Hiru News 11-08-18