නිදහස් පක්ෂ නව මහලේකම්වරයෙක් ගැන ඇමති අමරවීර කතා කරයි - Hiru News 12-07-18