මරණ දඩුවම නියම වූ මත් ජාවාරම්කරුවන්ගේ නාම ලේඛනය සැකසේ - Hiru News 13-07-18