සිංහල හා දෙමළ අලූත් අවුරුද්ද පිළිගැනීමට ජනතාව සූදානම් - Hiru News 13-04-18