දෙදෙනෙකුට දිවි අහිමි කරමින් වවුනියාවේ දී සිදුවූ අනතුර - Hiru News 11-07-18