ගායන ශිල්පිනී ප්‍රියානි ජයසිංහගේ දේහය නිවසට රැගෙන එයි - Hiru News 11-07-18