දැරියක අපයෝජනයට ලක්කල පුද්ගලයෙකුට එරෙහිව විරෝධතාවක් - Hiru News 12-07-18