නියෝජ්‍ය ඇමති නලින් බණ්ඩාර පසුගිය පාලන සමය ගැන කථා කරයි - Hiru News 11-07-18