අභියෝග වලට මුහුණ දෙමින් රට ඉදිරියට ගෙන යන බව ජනපති කියයි - Hiru News 10-07-18