ඇප ලැබුණු මන්ත්‍රී මහින්දානන්ද අලූත්ගමගේ බන්ධනාගාරයට - Hiru News 17-04-18