පළාත් සභා මැතිවරණය මනාප ක්‍රමයට පැවැත්වීමට රජයේ අවධානය - Hiru News 12-04-18