වැලිගමදී තියුණු ආයුධයකින් කපා කොටා තරුණයෙකු ඝාතනය කරයි - Hiru News 17-04-18