කේරල ගංජා සමඟ වව්නියාවේදී සැකකරුවෙකු පොලිස් අත්අඩංගුවට - Hiru News 14-02-18