රජයේ ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග ගැන ජනපතිගෙන් විශේෂ ප්‍රකාශයක් - Hiru News 15-02-18