හිටපු ආරක්ෂක ලේකම් ගැන දුමින්ද දිසානායකගෙන් ප්‍රකාශයක් - Hiru News 12-07-18