හදිස්සියේම මහනුවරට ගිය හිටපු ජනපතිගෙන් විශේෂ ප්‍රකාශයක් - Hiru News 09-03-18