දැව සංස්ථාවේ හිටපු සභාපති අනුරුද්ධ පොල්ගම්පල අත්අඩංගුවට - Hiru News 17-05-18