අධ්‍යාපනයේ ප්‍රමිතිය ඇති කිරීමට නීති සකසන බව අගමැති කියයි - Hiru News 13-07-18