ඉන්ධන මිල වැඩිවීම ගැන හිටපු ජනපති පැහැදිළි කිරීමක් ඉල්ලයි - Hiru News 13-07-18