උතුරේ ආණ්ඩුකාරවරයා ලෙස රෙජිනෝල්ඩ් කුරේ යලි දිවුරුම් දෙයි - Hiru News 14-04-18