හෙළ සිරිතට මුල් තැන දෙමින් මුළු රටම අලූත් අවුරුද්ද පිළි ගනී - Hiru News 15-04-18