නිදහස් පක්ෂය තුළ ඡන්දයක් - මහලේකම්ගේ මාධ්‍ය හමුවත් අවලංගුයි - Hiru News 13-04-18