සමාජ මාධ්‍ය තුළින් අසත්‍ය ප්‍රචාරයන් සිදුවීම පාලනයට පියවර - Hiru News 14-03-18