නාවලපිටිය පොලිස් ස්ථානාධිපති මාරු කරන ලෙස ඉල්ලා විරෝධතාවක - Hiru News 10-03-18