ගායන ශිල්පිනී ප්‍රියානි ජයසිංහගේ ඝාතනයට සැමියා අත්අඩංගුවට - Hiru News 10-07-18