නාහිමියන්ගේ ආදාහන පුජෝත්සවයේදී ධම්මරතන හිමියන් හෙළිකළ රහස - Hiru News 09-02-18