දකුණු පළාත් සභා මන්ත්‍රී එම්.කේ. කසුන් සහ ඔහුගේ බිරිද රිමාන්ඩ් - Hiru News 11-03-18