ජම්පටාවීථිය වෙඩි තැබීම අපරාධයකට සාක්ෂි නොදුන් නිසා දැයි සැක - Hiru News 10-07-18