දුෂණය පිටුදකින දේශපාලන චරිත ජනතාවගේ අපේක්ෂාව බව ජනපති කියයි - Hiru News 11-08-18 Sinhala Sri Lankan: Thrimana TV
දුෂණය පිටුදකින දේශපාලන චරිත ජනතාවගේ අපේක්ෂාව බව ජනපති කියයි - Hiru News 11-08-18