මහනුවර සිද්ධිය ගැන භික්ෂූන් වහන්සේලාගේ සහ පූජකවරුන්ගේ අදහස් - Hiru News 10-03-18