පානදුර - අළුබෝමුල්ල ප්‍රදේශයේ නිවසකින් ගුවන් යානා කොටස් හමුවේ - Hiru News 13-03-18