අත්නගල්ල හොරණ ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන කමිටු රැස්වීම් උණුසුම් වෙයි - Hiru News 10-07-18