තරුණියන් දෙදෙනෙක් ගම්පහදී දුම්රියට ගෙළ තබා සියදිවි හානිකරගනී - Hiru News 11-07-18